Pip

Pip là đơn vị đo lường thể hiện sự thay đổi giá trị của 1 cặp tiền tệ

Bài Viết Liên Quan

Bài tiếp