Market Maker

Nhà tạo lập thị trường hoặc nhà cung cấp thanh khoản là một công ty hoặc một cá nhân báo giá cả giá mua và giá bán trong một công cụ tài chính hoặc hàng hóa được giữ trong hàng tồn kho, hy vọng kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch chào mua hoặc quay vòng

Bài Viết Liên Quan

Bài tiếp